Deutsch
Eesti
English
Konsulaarinfo » Abielu registreerimine, abielu lahutamine »

Abielu lahutamine

10.11.2016

 

Abielu saab lahutada Eesti perekonnaseisuasutuses abikaasade vastastikusel kokkuleppel abikaasade ühise kirjaliku avalduse alusel. Perekonnaseisuasutus võib abielu lahutada juhul, kui mõlema abikaasa elukoht on Eestis (registreeritud rahvastikuregistris) ning kui ei ole lastesse, ühisvara jagamisse või elatise väljamõistmisse puutuvaid vaidlusi.

Abielu lõpeb perekonnaseisuasutuses abielu lahutamise korral päeval, millal tehakse abielulahutamise kanne.

Kuidas abielu lahutamise protsess perekonnaseisuametis toimub?
 

Lahutada soovivad abikaasad peavad minema perekonnaseisuametisse ja täitma abielu lahutamise ühise avalduse http://www.tallinn.ee/est/g4253s52756.

Perekonnaseisuametnik määrab avalduse vastuvõtmisel kindlaks abielulahutuspäeva. Abielu lahutatakse mõlema abikaasa kohalolekul.

Abielu lahutamise päeval  esitatakse lahutajatele allkirjastamiseks lahutuskande eeltäidetud blankett, koostatakse abielulahutuse kanne ja väljastatakse abielulahutuse tõendid.

Kui abikaasadel ei ole mõjuval põhjusel võimalik määratud päeval perekonnaseisuasutusse ilmuda, teatavad nad sellest perekonnaseisuasutusele, kes määrab abielulahutuseks uue tähtpäeva.

Kui abikaasad vaidlevad abielu lahutamise üle

Abielu lahutab kohus, kui abikaasad vaidlevad abielu lahutamise või lahutamisega seotud asjaolude üle või kui perekonnaseisuasutus ei ole pädev abielu lahutama.

Millised dokumendid on vaja esitada?

Isikut tõendav dokument (pass, ID kaart), abielu sõlmimist tõendav dokument ja maksekorraldus riigilõivu tasumise kohta.

Välismaal väljaantud abielutunnistus on vajalik legaliseerida või kinnitada apostille'iga. Täpsemalt vaata siit.


Kas kohal peavad olema kindlasti mõlemad abikaasad?

Jah. Mõlema abikaasa kohalolek on vajalik kahel korral: avalduse esitamisel ja abielulahutuse kande koostamisel. Kui üks abikaasa ei saa mõjuval põhjusel ühise avalduse esitamiseks isiklikult perekonnaseisuametisse ilmuda, võib ta esitada notariaalselt tõestatud eraldi avalduse ja teistkordselt, lahutuse allkirjastamiseks ikkagi kohale tulema. Kui ka siis ei ole mõjuval põhjusel võimalik kohale ilmuda, võimaldab seadus esitada notariaalselt tõestatud  või konsulaarametniku nõusoleku abielu lahutamiseks ilma abikaasa kohalolekuta. Suursaatkonnas Berliinis ei ole võimalik teha notariaalselt tõestatud toiminguid. Tehingu notariaalse tõestamise õigus on ainult Eesti notaril.

Kui kiiresti on võimalik lahutada?

Abielu ei lahutata varem kui ühe kuu ja hiljem kui kolme kuu möödumisel avalduse esitamisest. Neid tähtaegu lühendada või pikendada ei ole võimalik.

Nimi peale lahutust?

Abiellumisel oma perekonnanime muutnud abikaasa soovile vastavalt jäetakse temale abiellumisel võetud perekonnanimi või antakse tagasi abielueelne perekonnanimi või esimese abielu eel viimati kantud perekonnanimi.

Abielulahutus välisriigis

Abielu lahutamist kajastav välisriigi dokument peab sisaldama abielu lahutajate isikuandmeid, lahutatud abielu sõlmimise kohta ja aega, lahutamise otsuse teinud asutuse andmeid, otsuse tegemise aega ja jõustumise kuupäeva. Tavaliselt väljastavad välisriigi kohtud otsuse tegemisel minimaalsete andmetega kohtuotsuse väljavõtteid, mis on mõeldud riigisiseseks kasutamiseks ja ei sisalda kõiki eelnõutuid andmeid. Seetõttu tuleb kohtult paluda väljavõtet, mis sisaldab eeltoodud olulisi andmeid. 

 

Kui on tegemist Euroopa Liidu liikmesriigi kohtu abielulahutuse otsusega, mis on tehtud peale 01.03.2005, peab sellele olema lisatud EL Nõukogu määruses 2201/2003EÜ sätestatud tõend (I Lisa). Tõendi lisamine tagab täieliku info abielu lahutamise kohta ja selle kohta, et kohtuotsus on jõustunud.
 

ELi liikmesriigi kohtu abielulahutuse otsus, mis on tehtud enne 01.03.2005, peab olema varustatud apostille'ga, muu riigi kui EL-i liikmesriigi peab olema peab olema varustatud apostille'ga või legaliseeritud.

TopBack

© Eesti Vabariigi Suursaatkond Berliinis Hildebrandstraße 5, 10785 Berliin, tel. (49) 30 254 606 02, e-mail: Embassy.Berlin@mfa.ee