Deutsch
Eesti
English
Uudised ja sündmused »

Välisminister Paet visiidil Saksamaal

24.08.2011

Välisminister Paet Saksamaal: Euroopa võlakriis mõjub kogu maailmale

24.08.2011

Nr 274-E

Välisminister Urmas Paet arutas täna Rügenil Saksa välisministri Guido Westerwelle, Leedu välisministri Audronius Ažubalise ja Läti välisministri Ģirts Valdis Kristovskisega Euroopa majandusolukorda, ELi suhteid Venemaaga, Idapartnerluse küsimusi, Läänemere riikide koostöövõimalusi ning energiajulgeolekuga seotud teemasid.

Euroopa võlakriisi edasise süvenemise ja leviku tõkestamiseks ning euroala stabiilsuse tagamiseks peavad Euroopa Liidu riigid välisminister Urmas Paeti sõnul lähtuma eelarvetasakaalu põhimõttest ning asuma võlakoormust vähendama. „Et maailma finantssüsteem on tihedalt seotud, mõjutab Euroopa võlakriis kogu maailma majandust ning seetõttu on euroala riikidel suur vastutus ja kohustus anda oma panus olukorra parandamisse. Ranget rahanduspoliitikat rakendava riigina ootame kõikidelt liikmesmaadelt, eriti võlakriisis olevatelt riikidelt, vastutustundlikku riigisisest tegutsemist kriisi haldamiseks,“ sõnas ta. Paet lisas, et sarnaste kriiside vältimiseks tulevikus on oluline astuda ennetavaid samme juba täna.

Euroopa Liidu ja Venemaa suhetest kõneldes ütles välisminister Urmas Paet, et oluline on liikuda edasi koostööga kõikides valdkondades nagu näiteks moderniseerimispartnerlus, kaubavahetuse areng ja viisadialoog. Samas peab ELi-Venemaa partnerlus põhinema siduvatel lepingutel ja liikumisel sarnaste väärtuste suunas. „Piiriülene koostöö on Eesti kui Euroopa Liidu piiririigi üks prioriteete ning jätkuvalt tuleb pöörata tähelepanu Euroopa Liidu ja Venemaa vahelise piiri toimimisele. Kaduma peavad piirijärjekorrad ning takistused kaubavahetuses. Ka on Euroopa Liidu huvides Venemaa liitumine Maailma Kaubandusorganisatsiooniga (WTO),“ lisas Paet.

Idapartnerlust käsitleval arutelul leidsid Eesti, Läti, Leedu ja Saksamaa välisminister, et Euroopa Liit peab olema aktiivsem partnerriikide toetamisel nende reformikursil püsimiseks. „Soovime idapartnerite võimalikult tihedat praktilist lõimumist Euroopa Liiduga. Tuleb keskenduda konkreetsetele projektidele ja programmidele, millel on nähtavad tulemused, näiteks piirihaldusele, korruptsioonivastasele võitlusele ja väikeettevõtete tegevuse toetamisele,“ lausus välisminister Paet.

Eesti, Läti, Leedu ja Saksamaa välisministrid arutasid ELi Idapartnerluse kontekstis olukorda Ukrainas ja Valgevenes. Paeti sõnul tuleks idapartneritel reformide elluviimiseks kasutada igakülgselt Euroopa Liidu abi.

Välisministrid leidsid, et Läänemere regiooni koostööd aitaks tugevdada Läänemere strateegia tõhus ellurakendamine. „Eestile on Läänemere strateegia kontekstis oluline uute transpordiühenduste loomine Läänemere idakaldal, uute energiavõrgustike loomine, innovatsiooni ja teadusasutuste koostöö edendamine ning siseturult takistuste eemaldamine,“ ütles välisminister Paet.

Veel arutati energiajulgeolekuga seotud küsimusi. Paet ütles, et Euroopa energiajulgeoleku tagamiseks on vaja mitmekesistada tarnijaid, rajada liikmesriikide vahele täiendavaid energiaühendusi ning luua reaalselt toimiv energiaturg. „Toimiva energiaturu oluline osa on ka õiglaste turutingimuste loomine elektri- ja gaasikaubanduse vallas. Neid reegleid peavad järgima ka kolmandad riigid, kes soovivad ELi turul tegutseda,“ sõnas ta. Eesti välisminister lisas, et Balti regiooni energiajulgeoleku tagamiseks on vajalik täiendavate energiaühenduste rajamine Eesti, Läti, Leedu ja Põhjamaade vahel ning ühise Põhja-Balti elektri- ja gaasituru loomine.

VÄLISMINISTEERIUMI PRESSITALITUS


Pressiteade

TopBack

© Eesti Vabariigi Suursaatkond Berliinis Hildebrandstraße 5, 10785 Berliin, tel. (49) 30 254 606 02, e-mail: Embassy.Berlin@mfa.ee